Regulamin wyborów Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków

Par.1

1.      Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zebraniu

2.      Bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Stowarzyszenia nieobecni na zebraniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do tychże władz

Par.2

1.      Wybory do Władz Stowarzyszenia są bezpośrednie i tajne.

Par.3

1.      Walne Zebranie wybiera:

a) Prezesa Stowarzyszenia

b)   3-5 członków Komisji Rewizyjnej

c)   4-8 członków Zarządu

Par.4

1.      Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisje Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

2.      Komisja Skrutacujna składa się z 3 osób

3.      Kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu

4.      Kandydatów do Władz Stowarzyszenia zgłasza się do Komisji Skrutacyjnej w dowolnej liczbie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od statutowej liczby członków Władz

5.      Komisja Skrutacyjna dokonuje rejestracji kandydatów spełniających warunki zawarte w niniejszym Regulaminie na liście kandydatów do wybieranych Władz w kolejności zgłoszeń.

6.      Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.

Par.5

1.      Wybory do poszczególnych organów wskazanych w Art.3 przeprowadza się pojedynczo według kolejności wskazanej w Art.3.

2.      Listy kandydatów tworzone są przed rozpoczęciem głosowań, a ich zamknięcie wymaga akceptacji Walnego Zebrania na wniosek zgłoszony z sali.

3.      Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów do dowolnej liczby organów wskazanych w Art.3.

4.      Jeżeli kandydat zostanie wybrany do któregokolwiek z organów Władz Stowarzyszenia w toku kolejnych głosowań, to Komisja Skrutacyjna musi wykreślić jego nazwisko z list kandydatów do innych, jeszcze niewybranych Władz.

5.      Dopuszcza się ponowne otwarcie list kandydatów do jeszcze niewybranych organów Władz po każdorazowym głosowaniu na wniosek zgłoszony z sali lub przez Komisję Skrutacyjną

6.      Komisja Skrutacyjna ma obowiązek złożenia wniosku o ponowne otwarcie list kandydatów w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Władz Stowarzyszenia jest mniejsza od statutowej liczby członków Władz.

Par.6

1.      Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze oddzielnie dla poszczególnych organów Władz Stowarzyszenia w podziale wskazanym w Art.3.

2.      Ze względu na możliwe zmiany na listach kandydatów do poszczególnych organów Władzy, Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty przed każdym kolejnym głosowaniem oddzielnie.

3.      Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

Par.7

1.      Karty Wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zgromadzenia rozdaje Komisja Skrutacyjna.

2.      Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji Skrutacyjnej nazwisk kandydatów, na których głosują.

3.      Wybierający, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, po wyrażeniu swej woli w głosowaniu tajnym, składają karty wyborcze do urny.

4.      Głosowanie kończy Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który po stwierdzeniu, że wszyscy obecni oddali głosy zarządza zakończenie głosowania.

Par.8

1.      Po zakończeniu głosowania, następuje otwarcie urn, po czym Komisja Skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

2.      Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalonych w Art.3.

3.      Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania zawierający dane o liczbie:

a) osób uprawnionych do głosowania, którym wydano kartę,

b) głosów oddanych ważnych i nieważnych,

c) głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów a następnie wyniki wyborów – to znaczy imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osoby (osób) wybranej (wybranych) do danego organu zgodnie z podziałem z Art.3.

4.      Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Skrutacyjną protokołu, wyniki wyborów podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zebrania.

Par.9

1.      Wybranymi do organów Władz Stowarzyszenia zostaną osoby, które otrzymały najwięcej głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w Art.3 niniejszego Regulaminu.

2.      W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w Art.3 na ostatnie miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Walne Zebranie dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami dokonując wyboru jednego z tych kandydatów.

3.      Głosowanie dodatkowe, o którym mowa w ust.2 powtarza się aż do wyboru jednego z kandydatów, nie więcej jednak niż trzykrotnie. Jeżeli po trzykrotnym dodatkowym głosowaniu nie zostanie dokonany wybór jednego z kandydatów to Przewodniczący Walnego Zebrania ma obowiązek zawiesić obrady i po ich wznowieniu ponowić całą procedurę wyborów do tego organu.

Par.10

1.      Wybrane organy Władz Stowarzyszenia odbywają  swoje pierwsze posiedzenie w przecągu dwóch dni w celu ukonstytuowania.

Par.11

1.      Wybory w trybie uzupełniającym odbywają się w sposób przewidziany dla trybu normalnego, ale odnoszą się tylko do organów, na których powstał wakat.

2.      Wybory uzupełniające powinny się odbyć nie później niż 2 miesiące po terminie powstania wakatu w którymkolwiek z organów Władz Stowarzyszenia.

3.      W przypadkach wskazanych w Statucie, innych Regulaminach lub wynikających ze szczególnych okoliczności przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie natychmiastowym.

4.      W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trybie natychmiastowym zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Prawo jego zwołania przysługuje wówczas wszystkim członkom Zarządu i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej

Par.13

1.      W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Walne Zgromadzenie kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

Par.14

1.      Wyniki wyborów do Władz Stowarzyszenia potwierdza się osobnymi uchwałami.

2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa