Regulamin Walnego Zebrania członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par.1

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków

2.      Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając członków listownie, w szczególnych przypadkach e-mailem lub telefonicznie, o miejscu, terminie i porządku obrad nie później niż na 30 dni przed jego odbyciem.

3.      Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.

Par.2

1.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu.

2.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium.

Par.3

1.      Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Prezydium Zebrania spośród obecnych członków zwyczajnych,  w głosowaniu jawnym.

2.      Przewodniczący Prezydium zarządza przeprowadzenie wyboru pozostałych członków Prezydium oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

3.      W przypadku zebrania o charakterze wyborczym, dokonuje się ponadto wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4.      Prezydium Walnego Zebrania Członków składa się z :

  • Przewodniczącego,
  • Sekretarza,
  • 1-2 członków.

5.      Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.

6.      Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 2 członków.

7.      Kompetencje Komisji Uchwał i Wniosków może przejąć Prezydium Walnego Zebrania.

8.      Wybory do komisji określonych w par. 2 ust. 2 i 3, dokonuje się spośród członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym.

Par.4

1.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone.

2.      Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności.

Par.5

Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Sekretarz.

II. ORGANY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Par.6

Organami Walnego Zebrania Członków są:

1)     Prezydium,

2)     Komisja Skrutacyjna,

3)     Komisja Uchwał i Wniosków.

Par.7

Prezydium Walnego Zebrania Członków pod kierownictwem Przewodniczącego kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków.

Par.8

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

1)     wybór Przewodniczącego Komisji,

2)     sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz,

3)  przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,

4)  sporządzenie list wyborczych,

5)  zebranie głosów oraz ich obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,

6)  sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

Par.9

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

1)     wybór Przewodniczącego Komisji,

2)     opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,

3)     rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zebrania  celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

III. SPRAWY WYBORCZE

Par.10

Wybory władz Stowarzyszenia  następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów

bezwzględną większością głosów.

Par.11

2.      Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby biorące udział w zebraniu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez danego kandydata.

3.      Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku, może złożyć stosowną rekomendację.

Par.12

1.  Wybory do władz Stowarzyszenia mogą być jawne lub tajne.

2.  O sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków, zwykłą większością

głosów.

Par.13

1.  Głosowanie tajne odbywa się na karcie wyborczej.

2.  Dopuszcza się łączenie głosowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na jednej karcie

do głosowania.

3.  Jeśli w głosowaniu do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, kandydaci otrzymują równą,

najmniejszą liczbę głosów w sposób taki, że uniemożliwia to rozstrzygnięcie wyboru,

organy te uzupełnia się w kolejnych turach głosowania, w których kandydują

wyłącznie wspomniani kandydaci.

IV. ODWOŁANIE CZŁONKÓW WŁADZ I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Par.14

2.      Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych Statutem.

3.      Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im funkcji.

4.      W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.

V. PODJĘCIE UCHWAŁ

Par.15

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

VI. WNIOSKI FORMALNE

Par.16

2.      Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

3.      Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

4.      Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1)     zmianę porządku dziennego,

2)     przejście do porządku dziennego,

3)     głosowanie bez dyskusji,

4)     ograniczenie czasu wystąpień mówców,

5)     stwierdzenie kworum,

6)     przeliczenie głosów,

7)     zamknięcie listy kandydatów,

6.      O wnioskach formalnym, o których mowa w ust. 3, Walne Zebranie Członków rozstrzyga większością głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania.

VII. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Par .17

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach

określonych w Statucie.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami,       dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio

przepisy niniejszego Regulaminu.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

Par.18

2.      Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/10 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3.      Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Par.19

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa