Archive for maj, 2018

Piknik Rodzinny Ekonomi Społecznej Ważne informacje na dolnej części plakatu

noweplakat 2

Zaproszenie na XI Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków

skanowanie0002

Propozycja zmiany statutu CZĘSTOCHOWSKIEGO STOWARZYSZENIA REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW

STATUT CZĘSTOCHOWSKIEGO STOWARZYSZENIA REUMATYKÓW
I ICH SYMPATYKÓW
Ujednolicony tekst zawierający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu…………
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie przyjmuje nazwę ‘’Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków” zrzeszających chorych reumatologicznych oraz osoby pragnące nieść im pomoc, w dalszych postanowieniach statutu nazywane będzie Stowarzyszeniem.
§ 2
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1987 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
§ 3
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.
§ 4
1. Swą działalność Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej członków.
2. Do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Stowarzyszenie rozgranicza działalność odpłatną i nieodpłatną.
§ 5
Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6
Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych, lub zagranicznych organizacji społecznych, o tych samych lub podobnych celach działania zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.
2
§ 7
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać stałe lub okresowe komisje lub sekcje.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 8
Ogólnym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom ze schorzeniami reumatycznymi oraz niepełnosprawnym z ograniczeniem sprawności ruchowej poprzez :
1. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy na temat chorób reumatycznych wśród zainteresowanych.
2. Inspirowanie zachowań pozwalających reumatykom na poprawianie i utrzymanie jak najlepszej jakości życia.
3. Pobudzanie świadomości społecznej i popularyzację wiedzy o chorobach reumatycznych na terenie regionu.
4. Integrację społeczną.
§ 9
Swoje powyższe cele Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:
1. Organizacje różnych form edukacji takich jak wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje itp.
2. Świadczenie wzajemnej pomocy związanej z rehabilitacją.
3. Informację o możliwościach uzyskania pomocy.
4. Organizację otwartych spotkań z chorymi reumatycznie ich rodzinami i opiekunami, połączonymi z szeroko pojętą informacją na temat wczesnego rozpoznawania reumatyzmu, jego leczenia i opieki nad chorymi.
5. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez bezpośrednie docieranie do instytucji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
6. Prowadzenie własnej witryny internetowej i forum dyskusyjnego.
7. Organizowanie i udział w życiu społeczno- kulturalnym.
8. Współpraca z instytucjami, organizacjami i środowiskami o podobnych celach.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§10
W działalności Stowarzyszenia uczestniczą jego członkowie:
1. Zwyczajni.
2. Wspierający.
3. Honorowi.
3
§11
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, niepozbawiona praw publicznych, która:
1. Popiera cele stowarzyszenia i zadeklaruje chęć czynnego uczestniczenia w ich realizacji.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Wypełniła deklarację członkowską i złożyła ją do Zarządu.
§12
1. O przyjęciu na członka zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego.
2. Od uchwały odmownej zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.
§13
1. Członkowie założyciele stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w stosownym rejestrze.
2. Osoby zaproszone przez Komitet Założycielski i obecne na pierwszym Walnym Zebraniu Członków po rejestracji Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą wypełnienia i złożenia deklaracji na ręce Komitetu Założycielskiego.
§14
Członek Zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia na zebraniach.
3. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§15
Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w deklaracji.
§16
Członkostwo Zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi.
2. Skreślenia z powodu zawinionego nieopłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania
4
zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd może odstąpić od skreślenia z tego powodu, a także umorzyć zaległości.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia za rażące naruszenia zasad Statutu.
4. Prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego utratę praw publicznych.
5. Zgonu członka.
§ 17
1. O przypadkach ustania Członkostwa Stowarzyszenia zarówno na skutek skreślenia jak i wykluczenia orzeka Zarząd, który zobowiązany jest powiadomić Członka, podając przyczyny i przesyłając uchwałę.
2. Od uchwały Zarządu w sprawach nie przyjęcia, skreślenia czy wykluczenia zainteresowanym przysługuje odwołanie na piśmie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.
3. Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Do tego czasu prawa i obowiązki Członka określone w § 14 i § 15 niniejszego statutu są zawieszone.
§ 18
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub inną i złoży deklarację w formie pisemnej do Zarządu.
2. O przyjęciu na Członka Wspierającego Stowarzyszenie decyzję, w formie uchwały, podejmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
3. Członek Wspierający-osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4. Członkowie Wspierający otrzymują od Zarządu Stowarzyszenia dyplom Członka Wspierającego i mają prawo do podawania tego do publicznej wiadomości.
5. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
6. Członkowie Wspierający są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
7. Członkowie Wspierający mają wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.
§ 19
Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1. Złożenia zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia – skreślenie następuje po podjęciu przez zarząd uchwały.
2. Skreślenia na podstawie uchwały zarządu w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.
3. Utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.
4. Zgonu Członka Wspierającego.
5. Likwidacji jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Członkiem Wspierającym.
5
§ 20
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, szczególnie zasłużona w rozwoju Stowarzyszenia bądź rozwoju nauki medycznej lub dyscyplin pokrewnych oraz ich praktycznego zastosowania w reumatologii.
2. Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek Honorowy ma prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego, ale jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.
4. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków może uchwałą pozbawić godności członka honorowego, jeżeli członek ten swym postępowaniem działa na szkodę Stowarzyszenia lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 3 lub 4.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 22
1. Kadencja organów władz Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków.
§ 23
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków tych władz – o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad albo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na wniosek1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny.
§ 24
W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz według liczby uzyskanych głosów – bez potrzeby podejmowania odrębnej uchwały w tym względzie; w przeciwnym razie stosuje się odpowiednio § 23.
6
ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 25
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Do uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania uprawnieni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia na 30 dni przed rozpoczęciem obrad. Dopuszcza się zawiadomienia w formie bezpośredniej na zebraniu comiesięcznym, umieszczeniem zawiadomienia na stronie internetowej stowarzyszenia, e-mailem, telefonicznie, w szczególnych przypadkach listownie (jeżeli członek nie był obecny na zebraniu, nie ma dostępu do Internetu i w deklaracji nie podał numeru telefonu).
§ 26
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają: w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności 50%, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę uczestników.
2. Głosowania są jawne. Zebranie może podjąć decyzję o utajnieniu głosowania.
3. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który Zarząd przechowuje w księdze protokołów.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej.
2. Podejmowanie uchwał w zakresie zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór władz Stowarzyszenia.
 4 – 8 Członków Zarządu i Prezesa.
 3 – 5 Członków Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze stowarzyszenia.
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
8. Zatwierdzenie regulaminów Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
9. Uchwalanie zmian w statucie.
10. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
11. Nadawanie godności Członka Honorowego.
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
7
§ 28
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 1/5 Członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków jest powoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
§ 29
Nadzwyczajne Zebranie obraduje nad sprawami, w których zostało powołane.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być podjęte uchwały o ile nie zostanie zgłoszony sprzeciw przez uprawnionego do głosowania, jeżeli obecna jest przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD
§ 30
1. Zarząd składa się z Prezesa i 4 – 8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera: Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
3. W przypadku pierwszego Zarządu o objęciu funkcji w Zarządzie decydują Założyciele.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 31
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Protokoły uchwał Zarządu są przechowywane w księdze protokołów Zarządu.
3. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
§ 32
1. Do kompetencji Zarządu należy:
 Realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków.
 Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia oraz określanie jego potrzeb.
 Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 Zwoływanie i organizacja Walnych Zebrań Członków.
 Ustalanie terenu działalności Stowarzyszenia oraz jego siedziby.
 Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.
 Nadawanie godności Członka Wspierającego.
8
 Przyjmowanie nowych Członków Zwyczajnych.
 Skreślanie Członków Zwyczajnych.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum czterech Członków Zarządu.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, a także składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-nadzorczym i opiniodawczym w skład którego wchodzi 3 – 5 Członków Zwyczajnych.
2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W przypadku pierwszej Komisji Rewizyjnej o objęciu funkcji w komisji decydują założyciele.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu sprawowanej funkcji.
§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności a zwłaszcza działalności finansowej Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami po kontroli.
3. Kontrola opłacania składek członkowskich.
4. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.
ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA
§ 36
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do działalności statutowej i składa się z:
1. Składek członkowskich.
9
2. Dotacji, darowizn, zapisów, oraz innych środków z ofiarności prywatnej.
3. Wpływów z działalności statutowej.
4. Środków publicznych uzyskiwanych w trybie obowiązującego prawa.
§ 37
1. Obowiązuje zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Obowiązuje zakaz przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż dla osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Obowiązuje zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Regulamin gospodarki finansowej oraz zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia ustala Zarząd.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim podanym terminie w obecności 1/5 Członków uprawnionych do głosowania.
§ 39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków:
1. Powołuje Komisję Likwidacyjną.
2. Określa sposób likwidacji.
3. Określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 40
W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i Ustawy o wolontariacie

plakat

Środa Reumatyka 2018

Zapraszamy na piąte w tym roku zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się 09 maja.  Spotykamy się jak zawsze w świetlicy szpitala przy ul. PCK o godzinie 15:00

Zarząd Stowarzyszenia

maj 2018
P W Ś C P S N
« kw.   lip »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiwa